Menu

Danh sách giảng viên

DANH SÁCH

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

(Cập nhật ngày 18/05/2017)

– Giảng viên có học hàm Phó Giáo sư: 01 Giảng viên.

– Giảng viên có trình độ Tiến sĩ: 13 Giảng viên.

– Giảng viên có trình độ Thạc sĩ, đang là Nghiên cứu sinh (NCS): 07 Giảng viên.

– Giảng viên có trình độ Thạc sĩ: 30 Giảng viên.

– Giảng viên có trình độ Đại học, đang học Cao học (CH): 03 Giảng viên.

– Giảng viên có trình độ Đại học: 03 Giảng viên.

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Bùi Thư Cao

Tiến sĩ

Trưởng Khoa (CV)

2

Đặng Quang Minh

Đại học

Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh Niên  (CV)

3

Đào Thị Thu Thủy

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

4

Đinh Quang Tuyến

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

5

Dương Miên Ka

Tiến sĩ

Giảng viên (CV)

6

Hà Thị Đẹp

Tiến sĩ

Giảng viên (CV)

7

Hà Văn Kha Ly

NCS, Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

8

Huỳnh Minh Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

9

Lê Lý Quyên Quyên

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

10

Lê Thị Hồng Thắm

CH, Đại học

Giảng viên (CV)

11

Lê Văn Hùng

NCS, Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

12

Lưu Thế Vinh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chủ tịch HĐKH Khoa (CV)

13

Mạc Đức Dũng

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

14

Mai Thăng Long

Tiến sĩ

Phó Trưởng Khoa (CV)

15

Nguyễn Duy Khanh

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

16

Nguyễn Hoàng Hiếu

CH, Đại học

Giảng viên (CV)

17

Nguyễn Hoàng Việt

Tiến sĩ

Giảng viên (CV)

18

Nguyễn Minh Ngọc

GVC, Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn Điện tử – Máy tính (CV)

19

Nguyễn Ngọc Sơn

NCS, Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn Cơ sở (CV)

20

Nguyễn Tấn Lộc

Tiến sĩ

Giảng viên (CV)

21

Nguyễn Tấn Lũy

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn Điện tử – Tự động (CV)

22

Mạc Đức Dũng

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

23

Nguyễn Thanh Đăng

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

24

Nguyễn Thanh Đức

NCS, Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

25

Nguyễn Thanh Khiết

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

26

Nguyễn Thế Hoàng

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn Điện tử – Viễn thông (CV)

27

Nguyễn Thế Kỳ Sương

NCS, Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

28

Nguyễn Thị Hồng Hà

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

29

Nguyễn Tiến Tùng

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

30

Nguyễn Văn An

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

31

Nguyễn Văn Cường

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

32

Nguyễn Văn Điền

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

33

Nguyễn Văn Duy

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

34

Ong Mẫu Dũng

Tiến sĩ

Giảng viên (CV)

35

Phạm Minh Nam

NCS, Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

36

Phạm Quang Trí

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

37

Phạm Thị Kim Hoàng

Đại học

Giáo vụ Khoa (CV)

38

Phạm Thị Phương Hồng

Đại học

Giảng viên (CV)

39

Phạm Trần Bích Thuận

Tiến sĩ

Giảng viên (CV)

40

Phan Hữu Tước

Đại học

Giảng viên (CV)

41

Phan Tuấn Anh

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

42

Phan Vinh Hiếu

NCS, Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

43

Phù Trần Tín

NCS, Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

44

Tôn Thất Phùng

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

45

Trần Hồng Vinh

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

46

Trần Hữu Toàn

Tiến sĩ

Giảng viên (CV)

47

Trần Minh Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

48

Trần Ngọc Anh

Thạc sĩ

Phó Trưởng Khoa (CV)

49

Trần Quang Vinh

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

50

Trần Thanh Tịnh

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

51

Trần Trọng Toàn

Tiến sĩ

Giảng viên (CV)

52

Trần Văn Hùng

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

53

Trịnh Thị Sáng

CH, Đại học

Giảng viên (CV)

54

Trương Năng Toàn

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

55

Vũ Thị Hồng Nga

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

56

Vũ Tuấn Anh

Thạc sĩ

Giảng viên (CV)

57

Trần Minh Chính

Tiến sĩ

Giảng viên (CV)