Menu

Ban chủ nhiệm khoa

Hinh Truong Khoa

Trưởng Khoa

TS. Bùi Thư Cao

Văn phòng:Nhà X, Lầu 7, Phòng X7.01

ĐT liên hệ: 090.85.89.322

Email: buithucao@iuh.edu.vn

hinh maithanglong

 Phó Trưởng Khoa

TS. Mai Thăng Long

Văn phòng: Nhà X, Lầu 8, Phòng X8.02

ĐT liên hệ: 090.26.98.315

Email: maithanglong@iuh.edu.vn

NAnh

Phó Trưởng Khoa

ThS. Trần Ngọc Anh

Văn phòng: Nhà X, Lầu 8, Phòng X8.02

ĐT liên hệ: 090.37.61.699

Email:tranngocanh@iuh.edu.vn

PHÂN NHIỆM CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Phân nhiệm của Trưởng khoa, TS. Bùi Thư Cao

(Phụ trách quản lý chung các hoạt động của Khoa)

 • Quản lý các hoạt động của khoa theo ISO (QT 11.1)
 • Quản lý các hoạt động giảng dạy của giáo viên (QT 11.2)
 • Quản lý các hoạt động của hội đồng khoa học (QT 11.3)
 • Giám sát các hoạt động của các trưởng/phó bộ môn (QT 11.6)
 • Quản lý các hoạt động của giáo vụ (QT 11.7)
 • Quản lý các hoạt động của phụ trách phòng thí nghiệm (QT 11.8)
 • Quản lý các hoạt động của ban thư ký khoa (QT 11.9)
 • Quản lý các hoạt động của bí thư đoàn khoa (QT 11.10)
 • Quản lý giám sát việc thi cử và học lại (QT 11.11)
 • Giám sát các hoạt động đào tạo tại các cơ sở (QT 11.12)

Phân nhiệm của Phó Khoa, TS. Mai Thăng Long

(Phụ trách về đào tạo)

 • Quản lý và cung cấp nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy các môn học ngành điện tử trong toàn Trường
 • Làm thời khóa biểu và lập kế hoạch giảng dạy cho giáo viên toàn Khoa.
 • Quản lý điểm môn học do các bộ môn của Khoa trực tiếp đào tạo.
 • Tổ chức và quản lý việc biên soạn, cập nhật ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đề thi cho tất cả các môn học của Khoa.
 • Tổ chức các hoạt động hội giảng, dự giờ đánh giá chuyên môn hằng năm cho các giáo viên.
 • Quản lý các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của các bộ môn.
 • Tổ chức các hoạt động hội thảo khoa học, hợp tác đào tạo trong nước và quốc tế.
 • Quản lý về giờ giấc, tác phong và thái độ làm việc của tất cả giảng viên.
 • Tổ chức và quản lý hoạt động CVHT/SHCN của các giảng viên theo qui định Trường.
 • Quản lý việc giảng dạy tại các cơ sở.
 • Giải đáp thắc mắc của sinh viên về quy chế học vụ.

Phân nhiệm của Phó Khoa, ThS. Trần Ngọc Anh

(Phụ trách về vật tư phòng thí nghiệm)

 • Quản lý giám sát về vật tư và sửa chữa phòng các PTN (QT 3.1)
 • Quản lý và xúc tiến các dự án. (QT 3.2)
 • Quản lý giám sát về vệ sinh và an toàn của các PTN (QT 3.3)
 • Quản lý giám sát việc thực tập nhà máy của sinh viên (QT 3.4)

Phân nhiệm của Hội Đổng Khoa Học Khoa

PGS.TS Lưu Thế Vinh, Chủ tịch HĐKH

 • Quản lý thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học (QT 5.1)
 • Quản lý thẩm định chương trình chi tiết của các môn học (QT 5.2)
 • Quản lý thẩm định bài giảng và giáo trình của các môn học (QT 5.3)
 • Quản lý thẩm định việc in ấn và xuất bản giáo trình (QT 5.4)
 • Lập kế hoạch tham quan các nhà máy, xí nghiệp, tham dự hội thảo khoa học (QT 5.5)
 • Dự giờ và đánh giá bài giảng của giáo viên (QT 5.6)

Phân nhiệm của Giáo vụ khoa, Cô Phạm Thị Kim Hoàng

 • Giải đáp thắc mắc của sinh viên về qui chế học vụ (QT 4.1)
 • Lập hồ sơ thi (QT 4.2)
 • Quản lý đề thi (QT 4.3)
 • Lập hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên (QT 4.3)
 • Hướng dẫn thủ tục, làm đề thi và nhập điểm cho các giáo viên thỉnh giảng (QT 4.4)
 • Quản lý các công văn thông báo cho sinh viên (QT 4.5)
 • Thủ quĩ khoa (QT 4.6)
 • Tiếp nhận đăng kí học lại (QT 4.7)
 • Quản lý văn phòng khoa (QT 4.8).