Menu

Thông báo – BMCS

THÔNG BÁO HỌP BỘ MÔN CƠ SỞ T6

THÔNG BÁO HỌP BỘ MÔN CƠ SỞ             Kính mời Thầy (Cô) họp Bộ môn Tháng 6 -        Thời gian: 10.00 ngày 29/05/2016. -        Địa điểm:     X8.15 -        Nội dung: 1.     Kế hoạch thi kết thúc HK 2 2.     Kế hoạch sửa chữa hè 3.     Sinh hoạt chuyên môn.