Menu

Biểu mẫu

Thông báo về Mẫu đăng ký Khóa luận tốt nghiệp

Khoa Điện Tử thông báo tới các bạn sinh viên về việc đăng ký Khóa luận tốt nghiệp cho Đại học Khóa 10 như sau: Sinh viên trong toàn Khoa (tất cả các chuyên ngành, từ Đại học Khóa 10) phải làm Khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên đăng ký Khóa luận tốt nghiệp (Đồ […]

BMVT ban hành mẫu mới về hướng dẫn thực hiện,trình bày Đồ Án – Luận Văn : Download mẫu tại đây : https://drive.google.com/folderview?id=0BwNDq-GOChVEY0ZRa1FiM0dqZ28&usp=sharing   Trân trọng, BMVT

Mẫu đơn xin mở lớp học phần

Tải về http://www.mediafire.com/view/45w59fkzwzq451f/[09-06-2015_11.14.51]don_xin_mo_lop_hp.docx

Biểu mẫu mới cập nhật từ học kỳ 2 2014-2015

[05-11-2014_08.05.47]don_huy_hoc_phan_(chua_hoc,_chua_nop_hp).docx [05-11-2014_08.05.55]don_huy_hoc_phan_hoan_phi.docx [05-11-2014_08.06.02]don_xin_chuyen_lop_hoc_phan.xlsx [05-11-2014_08.06.09]don_xin_dang_ky_hoc_phan_da_du_so_luong.xlsx [05-11-2014_08.06.15]don_xin_dang_ky_hoc_phan_het_han_dang_ky.xlsx [05-11-2014_08.06.23]mau_phuc_hoi_diem_cai_thien.docx [05-11-2014_08.06.35]phieu_nhan_de_tai_tot_nghiep.docx [05-11-2014_08.06.42]phieu_nhan_do_an_mon_hoc_1,_2.docx [05-11-2014_08.07.46]phieu_bao_cao_thuc_tap_tot_nghiep.docx  

[BMVT]Mẫu làm Poster đồ án luận văn tham khảo

Download mẫu làm Poster đồ án luận văn tham khảo tại đây : http://www.mediafire.com/view/b8bk34qdbhxaxdc/ Trân trọng, BMVT

Mẫu đơn đăng ký học phần thực hành (download) Mẫu đơn xin cập nhật điểm bị mất (download) Mẫu đơn xin chuyển lớp học phần (download) Mẫu đơn xin đăng ký học phần đã đủ số lượng (download) Mẫu đơn xin hủy học phần (download) Mẫu đơn nhập điểm 0 (download) Mẫu đơn xin xóa […]

[BMVT] Biểu mẫu đăng ký ĐA2/DACN/LVTN

Biểu mẫu đăng ký ĐA2 Hệ ĐH (download) Hệ CĐ/CĐN (download)

Phiếu báo cáo thực tập

 Tải về

Tổng hợp các biểu mẫu mới cập nhật 2012.

   Nhấp vào các đường liên kết dưới đây để tải về các biểu mẫu:    Đơn xin đăng ký học phần thực hành.          11-07-2012_08.25.31don_dang_ky_hoc_phan_thuc_hanh.xls    Đơn xin đăng ký học phần đã đủ số lượng.          11-07-2012_08.25.43don_xin_dang_ky_hoc_phan_da_du_so_luong.xls    Đơn xin chuyển lớp học phần.          11-07-2012_08.25.37don_xin_chuyen_lop_hoc_phan.xls    Đơn xin hủy học phần.          […]

Các biểu mẫu mới 2011 (Cập nhật 26/10/2011)

1. Đơn đăng ký học phần thực hành. Liên kết tải về: http://www.4shared.com/document/yEYtH-MB/Don_dang_ky_hoc_phan_thuc_hanh.html 2. Đơn xin chuyển lớp học phần. Liên kết tải về: http://www.4shared.com/document/nJ0zcF4J/Don_xin_chuyen_lop_hoc_phan.html 3. Đơn xin cập nhật điểm bị mất. Liên kết tải về: http://www.4shared.com/document/QGQLIy77/Don_xin_cap_nhat_diem_bi_mat.html 4. Đơn xin đăng ký học phần đã đủ số lượng. Liên kết tải về: http://www.4shared.com/document/nJZRY-8F/Don_xin_dang_ky_hoc_phan_da_du.html 5. […]