Menu

Thông tin tuyển dụng từ Tập Đoàn TTC

+ Tuyển dụng 20 Kỹ sư năng lượng. Download tại đây.

+ Thông tin tuyển dụng các ngành nghề khác tại đây.

+ Các thông tin bổ sung khác download tại đây. file1  file2  file3