Menu

[BMVT] Thông báo v/v nhận đồ án hệ chính quy HK1 năm học 2017-2018

Các sinh viên lưu ý về lịch nhận đồ án

Đối với khóa 8 và 9: Các sinh viên  làm đồ án 2 (DA2_DHDTVT9HL) và đồ án chuyên ngành viễn thông (DACN_DHDTVT9HL) thực hiện đăng kí đề tài với GVHD  gồm: ít nhất 2 phiếu nhận đề tài theo mẫu khoa (mẫu như trước) có tên đề tài, họ tên sinh viên (tối đa là 2 sinh viên/ đề tài) nội dung thực hiện, chữ kí của GVHD.  Một phiếu nộp cho GVHD, một phiếu nộp cho bộ môn. Nếu sinh viên cần giữ lại thì làm thêm phiếu thứ 3.

Hạn nhận phiếu đăng kí từ khi thông báo đến 15h30 thứ 4 ngày 16/08./2017 tại X7.9A. Sinh vên trễ hạn nộp sẽ không được nhận trực tiếp mà nộp về bộ môn qua GVHD nhưng cũng không trễ quá hạn 1 tuần kể từ thời điểm trên.

Đối với khóa 10: Các sinh viên sẽ học môn thực hành mạch điện tử nâng cao (thay cho đồ án 2) ở học kì này và sẽ làm khóa luận tốt nghiệp ở học kì 2. Khóa luận tốt nghiệp có 2 loại: Đồ án tốt nghiệp đối với trường hợp điểm cao (ds_khoa_luan_khoa_dh10) và còn lại là làm báo cáo tốt nghiệp.

Các sinh viên khóa 10 tranh thủ thời gian có thể xin GVHD đề tài để làm khóa luận tốt nghiệp ngay từ bây giờ. Như vậy thời gian làm sẽ được kéo dài hơn thực tế. Việc đăng kí chính thức bắt đầu từ học kì 2 tới.