Menu

Thông báo về việc mở lớp học phần đợt 2 của học kỳ 1, năm học 2017-2018

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học trả nợ môn và sinh viên cần tiếp tục mở thêm các lớp học phần đã đủ số lượng hoặc bị hủy. Nay Phòng Đào Tạo / Khoa Công Nghệ Điện Tử thông báo đến các sinh viên như trên làm đơn mở lớp học phần và nộp cho Cô Giáo vụ khoa (tại văn phòng Khoa ĐT – X7.2) từ  ngày 31/07/2017 đến 21/08/2017.

Thời gian nộp học phí: từ 31/7/2017 đến ngày 27/8/2017 (ngay khi lớp đủ số lượng và được Phòng Đào Tạo chấp nhận mở lớp).

Thời gian bắt đầu học: ngày 04/09/2017.

Sinh viên lưu ý: cần đăng ký lịch học vào ban đêm và chủ nhật đối với các lớp học phần học lại, để tránh trùng lịch học các môn khác của sinh viên.

Mọi thắc mắc, yêu cầu giúp đỡ về thông tin học phần hoặc cần mở các học phần ghép cho các sinh viên cần xét tốt nghiệp, … vui lòng liên hệ với Cô Hoàng – Giáo vụ khoa tại văn phòng khoa – X7.2.