Menu

Thông báo về việc học ngoại ngữ

Hiện nay nhà trường đang mở các lớp học phần Tiếng anh cho các sinh viên khóa mới:
– Tiếng anh 1: dành cho sinh viên có điểm kiểm tra đầu vào < 250
– Tiếng anh 2: dành cho sinh viên có : 250 < = điểm kiểm tra đầu vào < 350 (được miễn Tiếng anh 1)
 Mỗi học phần 3 tín chỉ và sinh viên đăng ký học phải đóng tiền như các môn học khác (470.000/ 1 TC).