Menu

Tài nguyên bộ môn ĐTMT

Tài liệu Vi xử lý – Lớp [210209701] – DHCDT8 (Thầy Trí)

1. Slide bài giảng:    Tải về: https://www.mediafire.com/folder/tkljmpi7nunf8/Slide_(Thay_Tri) 2. Ôn tập giữa kỳ:    Tải về: http://www.mediafire.com/download/9bgwl5u5jc06e5x/On_tap_VXL_PIC.pdf 3. Ôn tập cuối kỳ:    Tải về: http://www.mediafire.com/download/5uf7pm7o53t6272/Noi_dung_on_tap_thi_cuoi_ky.pdf 4. Tài liệu, giáo trình tham khảo (cần xem)    Tải về: http://www.mediafire.com/download/y396zy66o165d0r/Tai_lieu_Vi_xu_ly_%28gui_SV%29.zip    Tải về: http://www.mediafire.com/download/yfhfh8ftjy9njby/Giao_trinh_VXL_PIC_%28DH_SPKT%29.rar    Tai về: https://www.mediafire.com/folder/69yi0hnce1acj/Tai_lieu_tham_khao

Tài liệu Thực hành FPGA – Cô Vũ Thị Hồng Nga

Nhấp vào các liên kết dưới đây để tải về. DE2_labs_verilog      http://www.mediafire.com/download/aahef2pi2e1258w/DE2_labs_verilog.zip DE2_pin_assignments      http://www.mediafire.com/download/qno3ryfbhtakhsq/DE2_pin_assignments.zip HUONG DAN MO PHONG MODELSIM      http://www.mediafire.com/download/5tc8nipn8di787x/HUONG_DAN_MO_PHONG_MODELSIM.zip huong dan thuc hien step by step      http://www.mediafire.com/download/pu1kkqig5ktu2be/huong_dan_thuc_hien_step_by_step.zip MODEL SIM      http://www.mediafire.com/download/wiz6q823b65o6b6/MODEL_SIM.zip Quarus_II_7.2      http://www.mediafire.com/download/x3u5wzmbimw4n65/Quarus_II_7.2.zip  

Tài liệu Altium – Thầy Trí

1. Tài liệu tham khảo, giáo trình http://www.mediafire.com/download/5qq552w572xwyfn/Tai_lieu_tham_khao.zip 2. Bài tập http://www.mediafire.com/download/5b26hqhraqz0jij/Bai_tap.zip 3. Thư viện http://www.mediafire.com/download/r1f9y0nbbvx9xur/Mylib.rar

Tiểu luận môn Vi xử lý – CDCDT9 (Thầy Trí)

Tải về http://www.mediafire.com/view/3zuvqwk8sscclxo/Tieu_luan_VXL_PIC_-_Dai_hoc.pdf

Gợi ý giải bài tập Vi xử lý (Thầy Trí) – HK1 2015-2016

Tải về http://www.mediafire.com/view/te90xe4qqldkbhr/Giai_dap_bai_tap_-_C4_-_Bai_tap_1_2.pdf http://www.mediafire.com/view/ogorsspm5ccygyd/Giai_dap_bai_tap_-_C5_-_Bai_tap_3_4_5.pdf http://www.mediafire.com/view/gaj64kkloavncdm/Giai_dap_bai_tap_-_C6_-_Bai_tap_1_2.pdf Còn chương cuối (ADC) do không SV nào tham gia làm bài nên sẽ không có bài giải. Tự nghiên cứu

http://www.mediafire.com/view/bx6br8nfwxwln60/Giai_dap_%28cho_SV%29_-_GK_HK1_2015-2016_-_VXL_DHDT7_GL.pdf

Bài tập lớn (Cao đẳng – Đại học) – Thầy Trí

http://www.mediafire.com/view/1r8vybmfto8wgcm/Noi_dung_thi.pdf http://www.mediafire.com/view/v18fll6lazuu6c9/Huong_dan_on_thi_TH_VXL_PIC.pdf

Mạch mô phỏng (Thực hành Vi xử lý) – Thầy Trí

http://www.mediafire.com/download/6ijtopor8rfzri1/Simulation_ISIS_7.7_-_PIC16F877A.rar

http://www.mediafire.com/view/i0a7brnb3eyzb89/Giai_dap_(cho_SV)_-_GK_HK3_2014-2015_-_VXL_DHCDT8_HL_HE.pdf

http://www.mediafire.com/view/2abu51fn17924uc/Giai_dap_(cho_SV)_-_GK_HK3_2014-2015_-_VXL_DHDT8_HL.pdf