Menu

English Club

+ Giới thiệu Câu lạc bộ tiếng Anh:
website: http://fet-iuh.edu.vn/english-club-intro/

+ Các hoạt động CLB trên facebook:
website: https://www.facebook.com/Eng-CLub-837968703025118/

October

Family is a familiar topic. you’ll know about vocabulary of this topic. Some common structures while talking about your family. Target: Vocabulary > Structure > Presentation skills > Mini Talk 1st week: Overall of Family topic 2nd week: A common conversation about Family 3rd week: Family members 4th week: Family characters FB link: https://www.facebook.com/ecfet/

September

1. Tell me about your hometown – Nói về quê hương của bạn 2.The best things in your country – Điều tuyệt nhất ở đất nước, quê hương bạn  

Giới thiệu Câu lạc bộ tiếng anh