Menu

Chiến lược phát triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠOalt

  • Dạy và học theo phương pháp tích cực.
  • Phát triển chương trình đào tạo tiếp cận theo tiêu chuẩn ABET.

  • Đánh giáphát triển các hoạt động đào tạo tiếp cận theo tiêu chuẩn ABET.

  • Chuẩn hóa giáo trình giảng dạy.

  • Không ngừng nâng cao năng lực giảng viên cán bộ quản .

  • Xây dựng môi trường học tập, giảng dạy NCKH tốt cho giảng viên sinh viên.

  • Đẩy mạnh hoạt động NCKH theo hướng ứng dụng thực tiễn sản xuất.

  • Gắn kết hoạt động đào tạo với thực tế sản xuất tại doanh nghiệp.