Menu

Mô hình đào tạo

 

 

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO

 KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

 

mhdt

Chú thích các hệ đào tạo:

  • Thạc sĩ:  Chính qui, thời gian đào tạo 2 năm
  • ĐHCQ: Đại học chính qui, thời gian đào tạo 4 năm
  • CĐCQ: Cao đẳng chính qui, thời gian 2.5 năm
  • ĐHLT: Đại học liên thông cao đẳng lên đại học, thời gian đào tạo 1.5 năm

NGÀNH ĐÀO TẠO

 Bậc thạc sĩ:

1- Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật điện tử

 Bậc đại học:

2- Đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Mã: D510302

3- Đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính; Mã: D510304

 

Bậc cao đẳng:: 

4- Cao đẳng Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Mã: 6510312