Menu

Danh sách giảng viên bộ môn tự động hướng dẫn báo cáo/đồ án tốt nghiệp

Thông báo

Danh sách giảng viên bộ môn tự động hướng dẫn báo cáo/đồ án tốt nghiệp:

 1. TS. Nguyễn Tấn Lũy
 2. TS. Mai Thăng Long
 3. TS. Trần Hữu Toàn
 4. TS. Dương Miên Ka
 5. TS. Nguyễn Ngọc Sơn
 6. TS. Đào Xuân Quy
 7. ThS Trần Văn Hùng
 8. ThS Phan Vinh Hiếu
 9. ThS Huỳnh Minh Ngọc
 10. Ths Trần Nguyên Bảo Trân
 11. CH. Nguyễn Hoàng Hiếu
 • Báo cáo tốt nghiệp: Mỗi giảng viên hướng dẫn 5 sinh viên
 • Đồ án tốt nghiệp: Sinh viên tự chọn giảng viên, nhưng mỗi giảng viên không hướng dẫn quá 4 sinh viên, trường hợp đặc biệt bộ môn sẽ xem xét.

Các sinh viên căn cứ thông báo này và biểu mẫu trước đó (Link) để thực hiện đúng.

Ngày nộp phiếu được gia hạn đến cuối tháng 09/2017. Sau ngày này những sinh viên không nộp phiếu sẽ xem như không hoàn thành đồ án/báo cáo tốt nghiệp.

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Tấn Lũy