Menu

Bộ môn tự động thông báo triển khai đồ án 2B học lại HKI-2017-2018

Thông báo,

Sinh viên đã đăng ký đồ án 2B học lại HKI, 2017-2018 sẽ bắt đầu thực hiện đồ án theo kế hoạch sau:

  • Liên hệ GV hướng dẫn, làm phiếu nhận đồ án và nộp lại cho lớp trưởng (SV đại diện) sau đó nộp cho bộ môn trước ngày 21/08/2017
  • Thời gian thực hiện đồ án theo thời khóa biểu

Chú ý: Sinh viên không nộp phiếu đúng hạn sẽ xem như không thực hiện đồ án và nhận điểm không.

Trân trọng,

Trưởng bộ môn Tự động.

TS. Nguyễn Tấn Lũy