Menu

Bộ môn TĐ thông báo bảo vệ đồ án chuyên ngành và đồ án 2

Tất cả sinh viên thực hiện đồ án 2 và chuyên ngành trong học kỳ II 2016-2017 sẽ bảo vệ đồ án vào ngày 12/08/2017, bắt đầu lúc 8 giờ.

Sinh viên nộp quyển đồ án có xác nhận được phép bảo vệ của GVHD cho thầy Lũy vào chiều ngày 10/08/2017 từ 14h30 đến 4h tại X8.15. Những sinh viên không nộp quyển xem như bị điểm 0.

Sinh viên chuẩn bị mô hình quyển báo cáo để trình bày trước hội đồng.

Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Tấn Lũy