Menu

Nhân sự

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG WEB BỘ MÔN ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG

(Cập nhật tháng 08/2016) alt

Chủ nhiệm Bộ môn: TS. Nguyễn Tấn Lũy

Họ và tên

Trình độ

Hướng nghiên cứu

Giảng dạy

Nguyễn Tấn Lũy

TS

Nonlinear, Robust,

Adaptive, Optimal

Control, Machine

Learning, Intelligent Robots,

Embedded FPGA.

PLC, Vi điều khiển

FPGA, SCADA, Robotics,

ĐLĐK dùng máy tính,

Điều khiển tự động.

Trần Văn Hùng

ThS

Natural Energy,

Renewable Energy,
Motor Control,
Digital Image Processing.

Xử lý ảnh, TB và hệ

thống tự động, ĐTCS,

Đo lường cảm biến.

Nguyễn Ngọc Sơn

son.nguyen.fet@gmail.com

NCS

Embedded Systems,

Classiscal, Modern Control

Smart Home,

PLCs, SCADA.

SCADA,

Mạng TTCN,

ĐLDK dùng máy tính,

Điều khiển tự động.

Nguyễn Hoàng Hiếu

nguyenhoanghieu@hui.edu.vn

ThS

Phan Vinh Hiếu phanvinhhieu@hui.edu.vn


NCS

System Identification

and Modeling, Adaptive

Filtering, Analysing and

Designing Control System,

Embedded Control System.

Kỹ thuật Robot

Huỳnh Minh Ngọc

huynhminhngoc@hui.edu.vn

ThS

Microcontroller

Neural Network,

Fuzzy Logic,

Adaptive Robust Control.

Vi điều khiển

ĐLĐK dùng máy tính,

KT điện tử căn bản,

Điện tử số, Mạch điện,

Điều khiển tự động.

Phan Hữu Tước

phtuoc@yahoo.com.vn

KS

Power Electronics,

Conveyor Belt System.

Điện tử công suất

Đo lường cảm biến.

TB và hệ thống tự động.

Trần Hữu Toàn

TS

Intelligence and

Application Control,

Robot Learning

Wearable Robot,

Human-Robot Interaction,

Industrial Automation.

Intelligent sensors

Thiết bị và Hệ Thống

Điều Khiển Tự Động,

Cảm Biến và Đo Lường,

Kỹ Thuật Robot,

Tự Động Hóa Quá Trình

Công Nghiệp,

PLC.

Mai Thăng Long

TS

Intelligent control systems,

Robotics control.

LT điều khiển tự động,

LT điều khiển hiện đại,

ĐLDK dùng máy tính,

Thiết bị và hệ thống

điều khiển tự động,

Nhập môn công tác

kỹ sư ngành điện tử.

Trần Trọng Toàn

TS

Intelligent control systems,

Modern control, UOV.

LT điều khiển tự động,

LT điều khiển hiện đại,

Dương Miên Ka

TS

Intelligent control systems,

Modern control, robotics,

Image proccesing

Thiết bị và hệ thống,

Đo lường cảm biến,

PLC, xử lý ảnh

alt Và được sự giúp đỡ tận tình của các giảng viên trong Khoa có chuyên ngành tự động.Luận án Tiến sĩ

Nguyễn Tấn Lũy, Nghiên cứu giải thuật học củng cố trong điều khiển thích nghi bền vững hệ phi tuyến, Luận án Tiến sĩ, Đại học Quốc Gia-Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, 2015 (Free download toàn văn luận án (PDF))

———————

Các bài báo, báo cáo hội nghị (Cập nhật 05/2016)

Nguyen Tan Luy, “Adaptive Dynamic Programming-Based Design of Integrated Neural Network Structure for Cooperative Control of Multiple MIMO Nonlinear Systems“, Neurocomputing, Available online 25 May 2016, DOI: 10.1016/j.neucom.2016.05.044. (SCIE. IF: 2.39)

Nguyen Tan Luy, “Robust Adaptive Dynamic Programming Based Online Tracking Control Algorithm For Wheeled Mobile Robot with Omni-directional Vision System”, Transactions of the Institute of Measurement and Control, (), 2016 (SCIE)

ThangLong Mai, YaoNan Wang, ThanhQuyen Ngo, “Adaptive tracking control for robot manipulators using fuzzy wavelet neural networks”, International Journal of Robotics and Automation, Vol. 30, No. 1, pp. 26 – 39, 2015 (SCIE)

Huu-Toan Tran, Hong Cheng, Rui Huang et al. “Evaluation of a fuzzy-based impedance control strategy on a powered lower exoskeleton”, International Journal of Social Robotics, in press, 2015

Huu-Toan Tran, Hong Cheng, Mien-Ka Duong et al. “Learning Dynamic Model of a Lower Exoskeleton Interacting with Human for Partitioned Control”, International Journal of Robotics and Automation, 2015 (submitted)

Rui Huang, Hong Cheng, Huu-Toan Tran, et al. “Interactive Learning for Sensitivity Factors of a Human-powered Augmentation Lower Exoskeleton”, IEEE International Conf. on Intelligent Robots and Systems (IROS), Hamburg, Germany, in press, 2015

Mien-Ka Duong, Hong Cheng, Huu-Toan Tran, “Minimizing Human-Exoskeleton Interaction Force Using Compensation for Dynamic Uncertainty Error with Adaptive RBF Network,” Journal of Intelligent and Robotics System, in press, 2015

ThangLong Mai, YaoNan Wang, “Adaptive-backstepping force/motion control for mobile-manipulator robot based on fuzzy CMAC neural networks”, Control Theory and Technology, Vol. 12, No. 4, pp. 368 – 382, 2014 (EI)

ThangLong Mai, YaoNan Wang, “Adaptive force/motion control system based on recurrent fuzzy wavelet CMAC neural networks for condenser cleaning crawler-type mobile manipulator robot”, IEEE Transactions on Control Systems Technology, Vol. 22, No. 5, pp. 1973 – 1982, 2014 (SCI)

YaoNan Wang, ThangLong Mai, “Adaptive Motion/Force Control Strategy for Non-holonomic Mobile Manipulator Robot using Recurrent Fuzzy Wavelet Neural Networks”, Engineering Applications of Artificial Intelligent, Vol. 34, pp. 137 – 153, 2014 (SCIE)

ThangLong Mai, YaoNan Wang, “Adaptive-WFCNNs-backstepping force/motion control system for mobile-manipulator robot”, Kybernetes, Vol. 43, No. 2, pp. 281 – 306, 2014 (SCIE)

ThangLong Mai, YaoNan Wang, “Adaptive position tracking control system based on recurrent fuzzy wavelet neural networks for robot manipulators”, Journal of Systems and Control Engineering, Vol. 228, No. 7, pp. 500 – 520, 2014 (SCIE)

ThangLong Mai, YaoNan Wang, “Adaptive position tracking system and force control strategy for mobile robot manipulators using fuzzy wavelet neural networks”, Journal of Intelligent and Robotics Systems, Vol. 79, No. 2, pp. 175 – 195, 2015 (SCIE)

ThanhQuyen Ngo, Yaonan Wang, T. Long Mai, Ji Ge, ShuNing Wei, “An adaptive iterative learning control for robot manipulator in task space”, International Journal of Computer, Communications and Control, Vol. VII, No. 3, pp. 518 – 529, 2012 (SCIE)

ThanhQuyen Ngo, Yaonan Wang, T. Long Mai, M. Hung Nguyen, J. Chen, “Robust adaptive neural-fuzzy network tracking control for robot manipulator”, International Journal of Computer, Communications and Control, Vol. VII, No. 2, pp. 341 – 352, 2012 (SCIE)

Yaonan Wang, ThanhQuyen Ngo, ThangLong Mai, ChengZhong Wu, “Adaptive recurrent wavelet fuzzy CMAC tracking control for de-icing robot manipulator”, Proceedings of World Congress on Engineering and Computer Science, Vol. I, October 24 – 26, 2012, San Francisco, USA

Huu-Toan Tran, Hong Cheng, et al. “Fuzzy-based Impedance Regulation for Control of the Coupled Human-Exoskeleton System”, IEEE International Conf. on Robotics and Biomimetics, Bali, Indonesia, pp. 986-992, 2014

Huu-Toan Tran, Hong Cheng, et al “The relationship between physical human-exoskeleton interaction and dynamic factors: using a learning approach for control applications”, Sci China Inf Sci, vol. 57, no. 12, pp. 1-13, 2014

Huu-Toan Tran, Hong Cheng, et al. “Learning the Relation of Physical Interaction to Dynamic Factors during Human-Exoskeleton Collaboration”, IEEE International Conf. on Multisensor Fusion and Information Integration, Bejing, China, in press, 2014

Luy N.T., Thanh N.T., and Tri H.M., “Reinforcement learning-based intelligent tracking control for wheeled mobile robot,” Transactions of the Institute of Measurement and Control, (SCIE), vol. 36, no. 7, pp. 868-877, 2014.

Luy, N. T., Thanh N. T. and Tri, H. M., “Reinforcement Learning-Based Robust Adaptive Tracking Control for Multi-wheeled Mobile Robots Synchronization with Optimality,” IEEE Workshop on Robotic Intelligence in Informationally Structured Space (RiiSS), pp. 79-86, 2013.

Luy, N. T., “Reinforcement learning-based tracking control for wheeled mobile robot,” IEEE International Conference onSystems, Man, and Cybernetics (SMC), pp. 462-467, 2012. Luy, N. T., “Reinforecement learning-based optimal tracking control for wheeled mobile robot”. IEEE International Conference on Cyber Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems, pp. 371-376, 2012.

Luy, N. T., Thanh, N. T. and Ha, N. T. P., “Robust adaptive control using reinforcement learning for nonlinear system with input constraints,” Journal of science and technology, vol. 75, pp. 36-43, 2010.

Luy, N. T., Thanh, N. T., Ha, N. T. P, “Robust adaptive control using reinforcement learning for nonlinear system with input constraints,” Journal of Science and Technology Development – Vietnam National University- Ho Chi Minh City, vol 12, pp. 5-18, 2009.

Luy, N. T., Thanh, N. D., Ha, N. T. P. and Thanh, N. T., “Robust Reinforcement Learning-Based Tracking Control for Wheeled Mobile Robot,” The 2nd IEEE International Conference on Advanced Computer Control, 2010.

Luy, N. T., Thanh, N. D., Ha, N. T. P. and Thanh, N. T. “Policy Iteration-Based Robust Tracking Control for Mobile Robot,” The 8nd IEEE International Conference on Control and Automation, 2010, (Accepted).

N. T. P. Ha, N. T. Thanh and N. T. Luy, “Nghiên cứu xấp xỉ hàm trong học giám sát và học củng cố,” Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 68, trang 16-21, 2008.

Thanh Nguyen Duc, Luy Nguyen Tan and Tan Nguyen Huu, “Neural network – based robust tracking control for magnetic levitation system,” IFOST conference , 2009.

Thanh Nguyen Duc, Tan Nguyen Huu and Luy Nguyen Tan, “Facial expression recognition using AAM algorithm,” IFOST conference, 2009.

Trần Văn Hùng, “Phát hiện lỗi màu trên gạch men”, Tạp chí phát triển khoa học Đại học quốc gia, 2009.

Nguyễn Thị Phương Hà, Huỳnh Minh Ngọc, Điều khiển neuron mờ hệ con lắc ngược, chuyên san kỹ thuật điều khiển tự động, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, trang 3-7, 2006.


Các đề tài nghiên cứu khoa học

alt Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Lũy, Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống soccer robot, Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM, 2010-2011 (Đã nghiệm thu),

alt Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Lũy, Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển thông minh cho robot di động dạng xe bám quĩ đạo tham chiếu, Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2013-2014 (Đã nghiệm thu).

alt Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Lũy, Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển thông minh đồng bộ hóa robot bầy đàn, Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2015-2016 (Đang thực hiện).

alt Nguyễn Tấn Lũy (Tham gia), Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo sâu phục vụ công tác khảo sát, cảnh báo an toàn cho tàu thuyền theo tiến trình nội địa hóa sản phẩm, Đề tài NCKH cấp Bộ Giao Thông Vận Tải, 2014, (Đã nghiệm thu)

alt Nguyễn Tấn Lũy (Tham gia), Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giám sát độ tĩnh không cầu sử dụng công nghệ nhúng thời gian thực và mạng GSM/GPRS nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế ùn tắc giao thông đường thủy, Đề tài NCKH cấp Bộ Giao Thông Vận Tải, 2012, (Đã nghiệm thu).

alt Nguyễn Tấn Lũy (Tham gia), Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ hiển thị thông số độ tĩnh không, Đề tài NCKH cấp Bộ Giao Thông Vận Tải, 2010, (Đã nghiệm thu)

alt Nguyễn Tấn Lũy, Giải ba INFOTECH toàn quốc hướng dẫn Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, 2010.

alt Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Tấn Lũy, Nguyễn Hữu Tân, Nghiên cứu chế tạo mô hình nâng vật trong từ trường, Bằng sở hữu trí tuệ, 2009.