Menu

Phòng thí nghiệm

Hệ thống các phòng thí nghiệm của Bộ môn được xây dựng phục vụ các hoạt động đào tạo, tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học có tính hiện đại, tính chiến lược thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện tử – máy tính theo các định hướng, mục tiêu đào tạo, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. Phòng thí nghiệm gồm có

  • Phòng thí nghiệm Kỹ thuật số (Digital engineering Lab)
  • Phòng thí nghiệm Vi xử lý (Microprocessor –Microcontroller Lab)
  • Phòng thí nghiệm Thiết kế mạch điện tử bằng ALTIUM/ORCAD (CAD Lab)
  • Phòng thí nghiệm FPGA (FPGA Lab.)
  • Phòng thí nghiệm sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi
  • Phòng thí nghiệm Quản trị mạng
  • Phòng thí nghiệm Định tuyến chuyển mạch

Các phòng thí nghiệm của Bộ môn luôn được Trường và Khoa quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại, góp phần thúc đẩy chất lượng đào tạo không ngừng ổn định và phát triển

I. Phòng thí nghiệm: Sửa chữa máy tính (X 7. )


Sinh viên đang vận hành máy đóng chipH-1.1 – Sinh viên đang vận hành máy đóng chip

II. Phòng thí nghiệm: Cài đặt và quản trị mạng máy tính (X 7.12)


Sinh viên đang vận hành máy đóng chipH – 2.1 – Lớp học cài đặt và quản trị mạng

III. Phòng thí nghiệm: Mạng và truyền dữ liệu (X 7.13)


Lớp học TN. Mạng và truyền dữ liệu

H – 3.1 – Lớp học TN. Mạng và truyền dữ liệu

IV. Phòng thí nghiệm: Định tuyến và chuyển mạch


Lớp học Định tuyến và chuyển mạch
H – 4.1 – Lớp học Định tuyến và chuyển mạch