Menu

Chiến lược phát triển

  • Định hướng chuyên sâu đào tạo về: phần cứng máy tính, quản trị mạng .
  • Thường xuyên cập nhật và cải tiến giáo trình bài giảng, tham khảo giáo trình của các cơ sở đào tạo uy tín trong nước.
  • Thường xuyên cập nhật và cải tiến hệ thống phòng thí nghiệm máy tính theo hướng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
  • Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn và tích cực tham gia các họat động nghiên cứu khoa học nâng cao trình độ chuyên môn giáo viên bộ môn.
  • Thường xuyên tổ chức cho giáo viên tham gia các khóa học về mạng để nâng trình độ.
  • Thường xuyên kiểm tra đánh giá giáo viên qua chất lượng bài giảng trên lớp.