Menu

Phòng thí nghiệm

Bộ môn phụ trách 7 Phòng Thí nghiệm:

  • PTN Linh kiện điện tử: X8.4, X8.5
  • PTN Kỹ thuật Điện: X8.6
  • PTN Đo điện – Điện tử: X8.7
  • PTN Mạch điện tử 1: X8.13
  • PTN Mạchđiện tử 2: X8.14
  • PTN Xung – Số: X8.12

Phòng TN Linh kiện Điện tử (X8.4) (X8.5)

alt

Phòng TN Kỹ Thuật Điện (X8.6)

alt

Phòng TN Đo điện – Điện tử (X8.7)

alt

alt

Phòng TN Kỹ thuật Xung – Số (X8.12)

alt

Phòng TN Mạch điện tử 1 (X8.13)

alt

Phòng TN Mạch Điện tử 2 (X8.14)

alt