Menu

Giới thiệu

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CƠ SỞ

 

Nhiệm vụ của Bộ môn Điện tử cơ sở

Bộ môn đảm trách việc giảng dạy các môn học cơ sở của ngành điện tử và các môn cơ sở điện tử của tất cả các ngành công nghệ trong trường:

 

STT

TÊN MÔN HỌC

HỆ ĐÀO TẠO
SỐ TÍN Ch

Đại học

Cao đẳng

1

Mạch điện

3(3,0,6)

3(3,0,6)

2

Linh kiện điện tử

4(2,4,6)

4(2,4,6)

3

Kỹ thuật điện tử

3(2,2,5)

x

4

Đo điện – Điện tử

2(2,0,4)

3(2,2,5)

5

Mạch điện tử

4(3,2,7)

4(3,2,7)

6

Mạch điện tử nâng cao

3(2,2,5)

x

7

Trường điện từ

3(3,0,6)

x

8

Thiết bị và an toàn lao động trong công nghiệp

2(0,4,2)

2(0,4,2)

9

Máy điện và Khí cụ điện

3(2,2,5)

3(2,2,5)

10

Nhập môn công tác kỹ sư ngành điện tử

2(2,0,4)

x

 

Danh sách giảng viên Bộ môn

 

STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC DANH Email
1 Lưu Thế Vinh PGS.TS GV cao cấp luuthevinh@iuh.edu.vn
2 Võ Xuân Ân Tiến sĩ GV chính voxuanan@iuh.edu.vn
3 Nguyễn Ngọc Sơn Thạc sĩ, NCS Trưởng bộ môn nguyenngocson@iuh.edu.vn
4 Trần Minh Chính Tiến sĩ Giảng viên tranminhchinh@iuh.edu.vn
5 Hà Thị Đẹp Tiến sĩ Giảng viên  hathidep@iuh.edu.vn
6 Nguyễn Thế Kỳ Sương Tiến sĩ Giảng viên kysuong@gmail.com
7 Trần Trọng Toàn Tiến sĩ Giảng viên trantrongtoan@iuh.edu.vn
8 Nguyễn Văn Điền Thạc sĩ, NCS Giảng viên nguyenvandien@iuh.edu.vn
9 Vũ Tuấn Anh Thạc sĩ Giảng viên vutuananh@iuh.edu.vn
10 Nguyễn Văn Cường Thạc sĩ Giảng viên
11 Nguyễn Thị Hồng Hà Thạc sĩ Giảng viên nguyenthihongha@iuh.edu.vn
12 Nguyễn Thanh Khiết Thạc sĩ Giảng viên nguyenthanhkhiet@iuh.edu.vn
13 Trần Thanh Tịnh Thạc sĩ Giảng viên mrtranthanhtinh@gmail.com
14 Trần Quang Vinh Thạc sĩ Giảng viên tranquangvinh@iuh.edu.vn
15 Trịnh Thị Sáng Cao học Giảng viên trinhthisang@iuh.edu.vn
16 Lê Thị Hồng Thắm Cao học Giảng viên trinhthisang@iuh.edu.vn
17 Phạm T. Phương Hồng  Kỹ sư Giảng viên phamthiphuonghong@iuh.edu.vn

Liên hệ

Văn phòng đặt tại nhà X, phòng X-8.15

Điện thoại: (08) 9850579-172

Email:nguyenngocson@iuh.edu.vn